Vedtægter

VEDTÆGTER
for Hvidovre kommunale Musikskole

§ 1 Navn og Status
Hvidovre kommunale Musikskole er en kommunal institution med hjemsted i Hvidovre kommune.

§ 2 Formål
Hvidovre kommunale Musikskole har til formål:

-gennem udvikling af elevernes kreative evner indenfor musikalsk udtryk at skabe
forudsætning for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet

- at bibringe den enkelte elev instrumentale/ vokal færdigheder, der dels skaber
forudsætninger for fælles musiceren, dels er et redskab til personlig musikalsk udfoldelse

- gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge
deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab

- at virke til fremme af det lokale musikmiljø.§ 3 Indhold
Hvidovre kommunale Musikskole tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25
år i kommunen. Musikskolen åbner fra sæson 2013-2014 for mulighed for voksenundervisning.
Da der ikke er statstilskud til elever over 25 år er prisen 25 % højere end de vedtagne takster
for børn og unge. Voksne elever bliver optaget for et år ad gangen på overskydende pladser.
Tilmeldingsfrist 15. august.§ 4 Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 8 medlemmer:

1 medlem udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen,

3 medlemmer udpeget af og blandt musikskolens forældre,

heraf 1 medlem af og blandt støtteforeningens medlemmer,

1 medlem udpeget af og blandt musikskolens medarbejdere,

2 medlemmer udpeget af og blandt musikskolens elever,

1 repræsentant for folkeskolen.

En repræsentant for direktørembedet i Skole- og Kulturforvaltningen deltager i bestyrelsens
møder uden stemmeret. Musikskolens leder deltager i bestyrelsesmøder som sekretær uden
stemmeret.
Ansatte ved musikskolen kan ikke vælges som forældre- eller støtterepræsentanter.
Der udpeges en suppleant for hvert medlem.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer udpeges for
2 år ad gangen, idet 2 forældrerepræsentanter er på valg i lige år og 1
folkeskolerepræsentant og 1 forældrerepræsentant er på valg i ulige år. Det af
kommunalbestyrelsen udpegede medlem vælges dog for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
Genvalg kan finde sted.


§ 5 Bestyrelsens opgaver og ansvar
Bestyrelsens kompetenceområder defineres af kommunalbestyrelsen.


Bestyrelsen har det overordnede ansvar for musikskolens virksomhed inden for de af
kommunalbestyrelsen fastsatte mål og rammer, herunder at foretage prioriteringer og
principbeslutninger.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Bestyrelsen indstiller til kommunalbestyrelsen ved ansættelse og afskedigelse af
musikskolens leder.

Ved ansættelse nedsættes et udvalg med repræsentation af kommunalbestyrelsen og
musikskolens bestyrelse.


Bestyrelsen godkender musikskolens budget og det reviderede regnskab indenfor den af
kommunalbestyrelsen vedtagne ramme.


Bestyrelsen skal sikre samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen samt mellem hjemmene og
musikskolen.


Bestyrelsen skal skabe bedst mulige rammer for et konstruktivt samarbejde mellem musikskolen
og andre relevante samarbejdspartnere i kommunen.


§ 6 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages
varsel af formanden med angivelse af dagsorden.


2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder
bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er
til stede.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.


§ 7 Musikskolens leder og daglige drift
Musikskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Det
forudsættes blandt andet, at lederen er kvalificeret som lærer ved musikskolen.

Musikskolens leder indstiller til bestyrelsen vedrørende læreransættelse.


Musikskolens leder har det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og
afvikling af musikskolens undervisning overfor kommunalbestyrelsen og i overensstemmelse med
såvel musikskolens vedtægter, herunder bestyrelsens beslutninger, som regler og
retningslinier fra Kulturministeriet og Kunststyrelsen.


§ 8 Økonomi, budget og regnskab
Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelle andre samt
elevbetaling i henhold til Musiklovens bestemmelser herom.


Musikskolens regnskabsår følger kalenderåret.


Musikskolens leder udarbejder hvert år et budgetforslag til bestyrelsen.

Bestyrelsen fremsender budgettet til godkendelse i kommunalbestyrelsen inden den af
kommunalbestyrelsen fastsatte tidsfrist.

Bestyrelsen fremsender herefter inden den fastsatte frist det godkendte budget til
Kunststyrelsen samtidig med ansøgning om statstilskud.


Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og
fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og Kunststyrelsen inden de fastsatte
frister.


§ 9 Støtteforening
For at opfylde musikskolens formål om at virke til fremme af det lokale musikliv, kan der
oprettes støtteforeninger.
I støtteforeningerne optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk
bistand medvirker til opfyldelse af musikskolens formål, eller som på anden måde støtter
formålet.


Mindst en gang om året indkalder musikskolens bestyrelse støtteforeningernes medlemmer til
møde. Støtteforeningerne udpeger hvert 2. år sit medlem af bestyrelsen.


§ 10 Vedtægter
Vedtægterne udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af kommunalbestyrelsen og
Kunststyrelsen.
Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden
følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor.

Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.


Kommunalbestyrelsen og Kunststyrelsen skal forelægges alle ændringer til godkendelse.


§ 11 Ophør
Musikskolens drift skal indstilles, hvis kommunalbestyrelsen efter samråd med musikskolens
bestyrelse beslutter sig for musikskolens ophør.