Reglement

Reglement
for Hvidovre Kommunale Musikskole


§1
Musikskolens formål er at tilbyde musikundervisning til alle børn og unge bosat i Hvidovre Kommune. Fra sæson 2013/2014 kan også voksne over 25 år optages som elever – til en højere betaling og for et år ad gangen. Elever bosat udenfor kommunen kan optages på sammenspilsholdene i det omfang de er uundværlige for sammenspilsholdet.

§2
Musikskolens sæson er på 36 uger og går fra ultimo august til medio juni. For alle instrumentalelever er der 36 undervisningsgange fordelt over sæsonen.
Undervisningsperioden/sæsonen for Musikalsk Legestue er 32 uger og undervisningen starter ultimo august.
Ferie og fridage følger Folkeskolernes ferieplan. Dog kan der være ekstra musikskole undervisningsdage planlagt for at alle skal have mulighed for 36 undervisningsgange.

§3
Tilmeldingsfrist er hvert år i maj eller juni måned. Princippet "først til mølle" er her gældende.
Elever, der melder sig efter denne dato, kan optages, hvis der er plads på holdet. De, der ikke umiddelbart kan optages, kommer på en kronologisk venteliste.

§4
Indmeldelsen er bindende for hele sæsonen. Dog gælder en prøveperiode på 3 måneder.
Udmeldelse skal altid foregå skriftligt til musikskolen.
Besked om optagelse på musikfag for sæsonen modtages fra Musikskolen. Man aftaler selv sin spilletid med musiklæreren direkte, idet lærerne selv lægger skema.

§5
Betaling sker månedsvis bagud på de udsendte girokort til e-boks eller over PBS. Har man i forvejen betalinger til Hvidovre kommune over PBS, vil beløbet blive lagt sammen med det.
Deltager flere søskende i instrumental/eneundervisning, hvortil der skal ydes betaling, betales fuld pris for ældste elev og 25 % rabat for de øvrige søskende.
Der betales ikke for deltagelse i sammenspil, orkestre og kor såfremt eleven deltager i instrumentalundervisning. Der ydes ikke flerfags rabat.

§6
Restance bliver inddrevet via rykkerskrivelser fra kommunens inkassoafdeling med tillæg og gebyr.
Restancen kan inddrives ved udlæg, jf. lovbekendtgørelse nr. 774 af 18/11/1986 om udpantning og om udlæg uden grundlag af dom eller forlig § 1, stk.1, nr. 3.
Elever, som skylder betaling, kan ikke optages ved tilmelding til en ny sæson.

§7
Der er mødepligt til undervisningen i Hvidovre Musikskole.
Ved elev fravær skal der gives besked direkte til læreren (evt. Musikskolen).
Eleven har intet krav på erstatningslektion eller reduktion i elevbetalingen ved eget fravær.
Ved lærers fravær kontakter læreren (evt. Musikskolen) eleven eller hjemmet.
Ved længere varende sygdom læses timerne så vidt muligt af en vikar eller de forsømte lektioner søges erstattet på et senere tidspunkt. Er dette ikke muligt kan elevbetalingen refunderes for perioden.

§8
Instrumenter kan lejes på Musikskolen. Elever, som ikke er bosat i Hvidovre Kommune kan kun undtagelsesvis leje instrument.

§9
Udgiften til undervisningsmaterialer ( noder mv.) betales af eleven. Elever, der deltager i sammenspilsgrupper, orkestre og kor vil få udleveret noder til låns.

§10
Hvis en elev skaber problemer på grund af dårlig opførsel, manglende flid eller ubegrundet fravær, forbeholder Musikskolen sig ret til efter samråd med læreren at nægte eleven videre deltagelse i undervisningen og i Musikskolens aktiviteter.

§11
Musikskolen forbeholder sig ret til i løbet af sæsonen at ændre holdsammensætning og steder for undervisningen.

§12
Klaver og trommesæt udlejes ikke i Musikskolen og der stilles derfor krav om, at eleven har klaver og trommer til rådighed i hjemmet, så øve mulighed er til stede. Dog har Musikskolen enkelte el klaverer til udlejning.