Priser og betingelser

Deltagerbetaling for musik- og billedskoleskoleundervisning
i sæson 2021/2022

 

Undervisningstype

Pr. sæson

Månedlig betaling

Instrumental/eneundervisning

4.320 kr.

8 rater à kr. 540

Instrumental over 25 år

5.400 kr.

8 rater à kr. 675

Instrumentleje

755 kr.

2 rater à kr. 377

Musik på computer: Ableton og LogicX, Sangskrivning, Hørelære, Kor og Sammenspil*

1.880 kr.

8 rater à kr. 235

 

Instrumentkarrusel 1. - 3. klasse

2.840 kr.

8 rater à kr. 355

Musikalsk Legestue

1.880 kr.

8 rater à kr. 235

Babyrytmik

470 kr.

2 rater à kr. 235

Showteam, hold 1, 2, 3

1.880 kr.

8 rater à kr. 235

Showteam, hold 4, 5,  6 og Ex

2.840 kr.

8 rater à kr. 355

     

Billedskolen

1.880 kr.

8 rater á kr. 235

* Går man til eneundervisning er det gratis at gå på disse hold

 1. rate forfalder 1/10 og sidste rate forfalder 1/5 (Sidste rate i sæson 20/21 er flyttet fra 1/5 til 1/6)

Instrumentleje forfalder 1/12 og 1/4

Sæsonen er på 36 undervisningsgange (musikalsk legestue og billeskolen dog 32 undervisningsgange )

Musikskolen råder over et begrænset antal fripladser.
Man kan søge om friplads ved særskilt henvendelse til musikskolelederen ved tilmelding til musikskolen.  
Læs mere om fripladser under betingelser herunder.

Betingelser og betalingsrater

Betingelser

 • Musikskolen har 3 måneders prøvetid til 1/12,
  som man binder sig for ved tilmelding.
  Betaling for prøvetiden forfalder 1/10, 1/11 og 1/12.
  Ønsker man efter prøvetiden ikke at modtage undervisning længere,
  sendes der en skriftlig udmeldelse til Musikskolen musikskolen@hvidovre.dk senest 1/12.
  Musiklæreren kan ikke modtage udmeldelser.
  Har musikskolen ikke modtaget udmeldelse inden prøvetidens udløb,
  har man bundet sig for undervisning og betaling resten af sæsonen.
  Udmeldelse i sæsonen efter 1/12 kan kun imødekommes
  ved fraflytning af kommunen el. lign
 • Deltager flere søskende i instrumental/eneundervisningen
  betales fuld pris for den ældste søskende og de øvrige
  søskende får 25% rabat på instrumental/eneundervisningen. 
  Alle søskende skal have samme forældre som betaler for at opnå rabatten.
 • Der kan kun gives søskenderabat på et instrumentalfag.

 • Musikskolen har fra sæson 2013-2014 åbnet for voksenundervisning.
  Da der ikke er statstilskud til elever over 25 år er prisen
  25 % højere end de vedtagne takster
  for børn og unge. Voksne elever bliver optaget
  for et år ad gangen på overskydende pladser
 • Eneundervisning, instrumental- eller sangundervisning betyder at man får 22½ minut alene sammen med sin lærer hver uge i 36 uger. Eleverne er skemalagt i 25 minutters intervaller, men læreren har ret til pause i 2½ minut mellem hver elev. Holdundervisning er af forskellig varighed, oftest dog 45 minutter eller 90 minutter. Nedpakningstid ligger for 90 minutters bands indeni spilletiden. 

 • Restancer
  Hvis sidste rettidige betalingsdato ikke overholdes pålægges et rykkergebyr på kr. 100,- 
  Hvis restancen herefter ikke betales vil kravet blive sendt til SKAT. 

  Bortkommer giroindbetalingskortet så ring til musikskolen og vi kan sende en kopi.  
 • Fripladser på Musikskolen

  Musikskolen råder over et begrænset antal fripladser. Fripladsen kan søges af forældre, som er bosiddende i Hvidovre Kommune, og som har hjemmeboende børn og unge i alderen 0-19 år. Der kan tildeles friplads til og med den sæson, hvor den unge fylder 19 år. 

  Udeboende SU-modtagere under 20 år kan i særlige tilfælde få bevilget hel eller delvis friplads, hvis Musikskolens økonomiske ramme for fripladser ikke er overskredet. 

  Friplads bevilges for ét år ad gangen og skal altså søges på ny til næste sæsonstart. 

  Hvilke aktiviteter gives der friplads til
  Der tildeles kun én friplads til én aktivitet pr. elev. Er denne aktivitet en instrumentalaktivitet, kan der på lige fod med andre instrumentalelever deltages gratis i sammenspil og øvrige fællesfag. 

  Instrumentleje kan dog også være inkluderet i fripladsen.  

  Kriterier for tildeling af friplads

  Tildeling af friplads tager udgangspunkt i den samlede husstandsindkomst. Tildelingen sker i henhold til Børne- og Socialministeriets aktuelle fripladsskala i dagtilbud, se dette link: 

  Fripladsskala i dagtilbud 

  Der bevilges fripladser i et omfang svarende til cirka 10 instrumentalelever pr. sæson. Modtager Musikskolen flere ansøgninger, end der er afsat midler til, vil fripladserne blive tildelt ud fra laveste indkomstgrundlag blandt rettidigt indkomne ansøgninger.  

  Ansøgning

  Man kan søge om friplads ved særskilt henvendelse til musikskolelederen ved tilmelding til Musikskolen:
  Musikskoleleder Per Egholms mail: peg@hvidovre.dk  

  Hvidovre Musikskole indhenter oplysninger om indkomstgrundlaget. Der vil i den forbindelse blive bedt om samtykke til afklaring af familiens økonomiske forhold. Ansøgning om friplads behandles naturligvis fortroligt. 

  Tilmelding og ansøgning om friplads skal ske inden tilmeldingsfristens udløb i slutningen af maj måned. 

  Ansøgninger, som modtages efter fristens udløb, vil kun blive behandlet, hvis der er midler tilbage.

  Det er muligt at klage over afgørelsen til musikskolens leder peg@hvidovre.dk

    

Betalingsrater:

 

                                        Forfaldsdato:         Sidste rettidige indbetalingsdato:

Rate 1 – Oktober               01.10                    05.10 

Rate 2 – November            01.11                    06.11

Rate 3 – December *         01.12                    06.12

Rate 4 – Januar                 01.01                    06.01

Rate 5 – Februar               01.02                    06.02

Rate 6 - Marts                   01.03                    06.03

Rate 7 – April *                 01.04                    05.04

Rate 8 – Maj                     01.05                    06.05

Betaling for musik- og billedskoleundervisning opkræves via Kommunedata i 8 rater som nævnt ovenfor.
Opkrævningerne bliver sendt til e-boks eller opkrævet via pbs, hvis du i forvejen betaler til en institution i kommunen.
! Bemærk der betales bagud i første halvår


* I disse måneder opkræves betaling for instrumentleje, hvis man lejer et instrument af Musikskolen.